Solidne BHP

      Umowa zlecenie (tzw. umowa cywilno prawna, którą reguluje Kodeks Cywilny a nie Kodeks Pracy) jest to umowa, w której przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do wykonania określonych dla dającego zlecenie. Potocznie mówiąc, osoba podejmująca się danego zlecenia ma za zadanie wykonać poszczególne czynności zawarte w umowie.

      Odnosząc się do pracodawcy zawierającego tzw. umowę zlecenie ze zleceniobiorcą musi zapewnić mu zgodnie z z art. 304 Kodeksu Pracy bezpieczne i higieniczne warunki pracy, które przewidziane są w art. 207§2 Kodeksu Pracy. Artykuł 207§2 mówi, że pracodawca obowiązany jest chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie im bezpiecznych warunków pracy przy wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki. Ustawodawca nie mówi wprost o tym, iż zleceniodawca musi pokryć wydatki związane z zrobieniem wstępnych badań lekarskich na danym stanowisku. Pamiętać należy, że zleceniobiorcę należy przeszkolić w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy na koszt zleceniodawcy. W praktyce wygląda to następująco:

- skierowanie na wstępne badania lekarskie,

- szkolenie wstępne wraz z przeprowadzeniem instruktażu stanowiskowego, które organizuje zleceniodawca,

- szkolenie okresowe bhp.

W zależności na jakim stanowisku będzie pracował zleceniobiorca, do pół roku lub roku powinno być przeprowadzone szkolenie okresowe dla zleceniobiorcy, o ile umowa zlecenie była kontynuowana. Zawsze takie szkolenie może być zlecone i przeprowadzone na koszt zleceniodawcy (pracodawcy).

Kolejnym ważnym aspektem, na który należy zwrócić uwagę są wypadki przy pracy. W świetle obowiązujących przepisów prawa osoba, która uległa wypadkowi zatrudniona na umowę zlecenie powinna niezwłocznie zgłosić zaistnienie wypadku zleceniodawcy (Roz. Ministra Pracy i Polityki Społecznej, Dz.U. 2002, Nr 236, Poz. 1992). Postępowanie ustalenia okoliczności wypadku będzie prowadzone przez podmiot zlecający, jednakże musi on pamiętać iż zgodnie z art. 5 w/w rozporządzenia niezwłocznie po otrzymaniu wiadomości o wypadku zobowiązany jest do powiadomienia drogą pisemną właściwą terenową jednostkę ZUS o wszczęciu postępowania powypadkowego o ile zleceniobiorca był ubezpieczony. ZUS może wtedy wyznaczyć przedstawiciela, który będzie uczestniczył w wszystkich czynnościach prowadzonych przez zespół powypadkowy. Zgodnie z rozporządzeniem powinno się sporządzić tzw. „kartę wypadku” w terminie do 14 dni od daty zgłoszenia wypadku, która jako załącznik dołączona jest do rozporządzenia.

Opracowanie własne

Źródło:

  1. Ustawa z dnia 30 października 2002r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.
  2. Ustawa z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych.
  3. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy.
  4. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny.
  5. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002r. w sprawie trybu uznawania zdarzenia powstałego w okresie ubezpieczenia wypadkowego za wypadek przy pracy, kwalifikacji prawnej zdarzenia, wzoru karty wypadku i terminu jej sporządzenia.